Pluginy aplikacji Qt5

Tworzenie systemu pluginów aplikacji działającej na różnych systemach wymagało zawsze wielokrotnej implementacji tego samego – dla każdego systemu oddzielnie, głównie z powodu sposobu dynamicznego ładowania bibliotek. W Qt jednak jest inaczej – framework ten udostępnia bardzo sprawnie działający system pluginów.

Na początek zdefiniujmy interfejs (API):

#ifndef DESIGNLAYER_API_H
#define DESIGNLAYER_API_H

#include 
#include 

namespace apophysis
	{		
	class DesignLayerAPI
		{
		public:
			virtual ~DesignLayerAPI() {};
			virtual QString getName() = 0;
		};
	}

#define DesignLayerAPI_iid "org.apophysis.DesignLayerAPI"

Q_DECLARE_INTERFACE(apophysis::DesignLayerAPI, DesignLayerAPI_iid)

#endif // DESIGNLAYER_API_H

Widzimy tu wirtualną klasę, definiującą metodę getName(). Po definicji API, następuje definicja interfejsu, po którym Qt będzie rozpoznawać nasze pluginy, implementujące te API.

Czas na plugin. Deklarujemy klasę implementującą API:

#ifndef DESIGNLAYER_IMAGE_H
#define DESIGNLAYER_IMAGE_H

#include 
#include 
#include 

class designLayerImage : public QObject, apophysis::DesignLayerAPI
	{
	Q_OBJECT
		Q_PLUGIN_METADATA(IID "org.apophysis.DesignLayerAPI" FILE "designLayerImage.json")
		Q_INTERFACES(apophysis::DesignLayerAPI)

	public:
		designLayerImage();
		QString getName() Q_DECL_OVERRIDE;
	private:
		QString theName;
	};

#endif // DESIGNLAYER_IMAGE_H

Oprócz deklaracji metod zadeklarowanych w interfejsie, widzimy tu jeszcze jedną rzecz: definicję metadanych. Po co to? Metadane pluginu można odczytać bez faktycznego ładowania biblioteki. Zapisujemy je w pliku JSON, np:

{
"type"			:	"Layer",
"name"			:	"Image layer plugin",
"shortname"		:	"ImageLayer",
"version"		:	"0.1",
"author"		:	"Apophysis internal",
"description"	:	"Used mainly for backgrounds: solid colour, gradients, images, etc."
}

Właściwa implementacja jest oczywista, żadnej magii tu nie ma:

#include "designLayerImage.h"

designLayerImage::designLayerImage()
	:
	theName(QLatin1Literal("Unnamed image layer"))
	{
	}

QString designLayerImage::getName()
	{
	return theName;
	}

OK, mamy plugin. Jak go użyć? Na szczęście, to również jest proste (i przenośne! Na pewno działa bez zmian pod Windows i Linux, pod OSX nie sprawdzałem).

Najpierw sprawdzimy w działaniu system metadanych. Załóżmy, że pluginy mamy w podkatalogu plugins (niespodzianka!):

#include 
#include 

void listPlugins()
	{
	QDir pluginsDir(qApp->applicationDirPath());
	pluginsDir.cd(QLatin1Literal("plugins"));
	foreach(QString fileName, pluginsDir.entryList(QDir::Files, QDir::Name))
		{
		QString libExt;
#if defined(Q_OS_WIN)
		libExt = QLatin1Literal("dll");
#elif defined(Q_OS_MAC)
		libExt = QLatin1Literal("bundle");
#elif defined(Q_OS_LINUX)
		libExt = QLatin1Literal("so");
#endif
		if (QFileInfo(fileName).suffix().toLower() == libExt)
			{
			QPluginLoader pluginLoader(pluginsDir.absoluteFilePath(fileName));
			qDebug() << "File:" << fileName;
			QJsonObject jsonMetaData = pluginLoader.metaData().value(QLatin1Literal("MetaData")).toObject();
			qDebug() << jsonMetaData.value(QLatin1Literal("type")).toString();
			qDebug() << jsonMetaData.value(QLatin1Literal("name")).toString();
			qDebug() << jsonMetaData.value(QLatin1Literal("shortname")).toString();
			qDebug() << jsonMetaData.value(QLatin1Literal("version")).toString();
			qDebug() << jsonMetaData.value(QLatin1Literal("author")).toString();
			qDebug() << jsonMetaData.value(QLatin1Literal("description")).toString();
			}
		}
	}

W zasadzie moglibyśmy się obejść bez sekcji sprawdzania rozszerzenia plików, ale używam tego w razie, gdyby w katalogu były jeszcze jakieś inne pliki (ot, chociażby PDB).

OK, czas na crème de la crème, czyli stworzenie instancji klasy zaimplementowanej w pluginie:

void apophysis::Design::addLayer(const QString & aLayerType)
	{
	QDir pluginsDir(qApp->applicationDirPath());
	pluginsDir.cd(QLatin1Literal("plugins"));
	foreach(QString fileName, pluginsDir.entryList(QDir::Files, QDir::Name))
		{
		QString libExt;
#if defined(Q_OS_WIN)
		libExt = QLatin1Literal("dll");
#elif defined(Q_OS_MAC)
		libExt = QLatin1Literal("bundle");
#elif defined(Q_OS_LINUX)
		libExt = QLatin1Literal("so");
#endif
		if (QFileInfo(fileName).suffix().toLower() == libExt)
			{
			QPluginLoader pluginLoader(pluginsDir.absoluteFilePath(fileName));
			QString plugintype = pluginLoader.metaData().value(QLatin1Literal("MetaData")).toObject().value(QLatin1Literal("type")).toString();
			QString pluginshortname = pluginLoader.metaData().value(QLatin1Literal("MetaData")).toObject().value(QLatin1Literal("shortname")).toString();
			if ((plugintype == QLatin1Literal("Layer")) && (pluginshortname == aLayerType))
				{
				QObject *plugin = pluginLoader.instance();
				if (plugin)
					{
					apophysis::DesignLayerAPI *layer = qobject_cast(plugin);
					if (layer)
						theLayers.append(layer);
					}
				}
			}
		}
	}

Jak widać, zarówno tworzenie, jak i używanie pluginów w tym systemie jest trywialne - i jest całkowicie przenośne.

Happy coding!

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail
twitterlinkedin

Qt 5.3.2 vs GCC 4.8.1 TDM64

Kolejna wersja Qt, kolejna kompilacja… tym razem budujemy Qt 5.3.2 pod GCC pod Windows, w wydaniu TDM64.

Najpierw – konfiguracja. Ja stworzyłem sobie plik configure.cmd:

cd Qt-5.3.2-gcc-x86_64

set PATH_GCC=C:\gcc\gcc-4.8.1-tdm64
set PATH_PERL=C:\Perl
set PATH_PYTHON=C:\Python27
set PATH_ICU=D:\devel\Qt\Qt5_deps\icu
set PATH_OPENSSL=D:\devel\Qt\Qt5_deps\openssl-1.0.1e

set INCLUDE=%PATH_ICU%\dist\include;%PATH_OPENSSL%\dist\include
set LIB=%PATH_ICU%\dist\lib;%PATH_OPENSSL%\dist\lib
set QMAKESPEC=
set QTDIR=

set PATH=%CD%\qtbase\bin;%CD%\gnuwin32\bin;%PATH_GCC%\bin;%PATH_PERL%\bin;%PATH_PYTHON%;%PATH_ICU%\dist\lib;%PATH_OPENSSL%\dist\bin;%SystemRoot%\System32
set MAKE_COMMAND=

configure -release -opensource -confirm-license -platform win32-g++ -developer-build -c++11 -opengl desktop -plugin-sql-odbc -qt-style-windowsxp -qt-style-windowsvista -nomake tests -nomake examples -skip qtwebkit -skip qtwebkit-examples -skip qtquick1

i uruchamiam.
Jeśli wszystko przebiegło pomyślnie, pozostało nam wykonać jeszcze jeden szybki fix. Będzie to fix nieelegancki i tylko na potrzeby naszej kompilacji, bez zagłębiania się w prawidłowe rozwiązanie, które zadziała z każdym kompilatorem.

Odnajdujemy plik qtwinextras\src\winextras\winshobjidl_p.h i na samym końcu usuwamy sekcję:

#if (defined _MSC_VER && _MSC_VER < 1600) || defined(Q_CC_MINGW)

#  if !defined(__MINGW64_VERSION_MAJOR) || !defined(__MINGW64_VERSION_MINOR) || __MINGW64_VERSION_MAJOR * 100 + __MINGW64_VERSION_MINOR < 301

typedef struct SHARDAPPIDINFOLINK
{
  IShellLink *psl;    // An IShellLink instance that when launched opens a recently used item in the specified
              // application. This link is not added to the recent docs folder, but will be added to the
              // specified application's destination list.
  PCWSTR pszAppID;    // The id of the application that should be associated with this recent doc.
} SHARDAPPIDINFOLINK;

#  endif // !defined(__MINGW64_VERSION_MAJOR) || !defined(__MINGW64_VERSION_MINOR) || __MINGW64_VERSION_MAJOR * 100 + __MINGW64_VERSION_MINOR < 301

#endif

Usuwamy tę sekcję całkowicie. Plik zapisujemy, wracamy do głównego katalogu i zaczynamy budowanie:

mingw32-make

Zbudowane binarki będą, jak zwykle, w katalogu qtbase\bin.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail
twitterlinkedin